ท่านใดต้องการแจ้งข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ฝ่ายวิชาการฯ ด้วยตนเอง

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ท่านใดต้องการแจ้งข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ฝ่ายวิชาการและวิจัยด้วยตนเอง กรุณาแจ้งความประสงค์เป็นสมาชิก โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และอีเมล ให้ชัดเจน  สำหรับแจ้ง User&Password กลับไปให้ท่าน ซึ่งแจ้งมายัง Web Admin : poosit@rmutp.ac.th เท่านั้นครับ   😆

Leave a Reply